top of page

TIETOSUOJASELOSTE

 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Shiftify Oy:n kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö.

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Toiminimi: Shifity Oy (”Shiftify”)

Y-tunnus: 3244146-8

Kotipaikka: Seinäjoki

Osoite: Pakkajaantie 3, 60150 Hyllykallio, Finland

Sähköpostiosoite: tietosuoja@shiftify.fi

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

 

Nimi: Toimitusjohtaja Teemu Mattila

Sähköpostiosoite: tietosuoja@shiftify.fi

 

3. Rekisterin nimi

 

Shiftifyn henkilötietojen käsittelyä asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa sekä markkinoinnissa koskeva henkilörekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, yhteydenpito ja erilaisten kyselyiden tekeminen. Henkilötietoja käytetään Shiftifyn markkinointiin, viestintään ja myyntiin.

 

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista. Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä organisaatioiden julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

6. Rekisterin tietosisältö
 

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

• yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

• henkilötunnus, koulutus ja kokemus tuleviin työsopimussuhteisiin liittyen

• työtehtävään liittyvät tiedot, kuten tehtävänimike ja vastuualue

• työnantajayhteisöä koskevat tiedot

• tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaustiedot

 

7. Tietojen luovuttaminen viranomaisille

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 

8. Henkilötietojen vastaanottajat

Shiftify voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietoteknisten osalta, jolloin Shiftify varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin ja ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella ja nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan Shiftifyn toimeksiannosta ja lukuun. © Shiftify Oy 2022

 

9. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellytyksiä ja käytetään Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

 

10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

 

11. Rekisteröidyn oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa (oikeus tarkastaa tiedot), mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tai kopio tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö sähköpostiosoitteeseen tietosuoja@shiftify.fi. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen kaikki tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä tiedustelee lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin. Rekisterinpitäjänä Shiftify huolehtii mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Shiftify oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä tai vaatimuksesta (oikeus tiedon korjaamiseen). Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Shiftify rajoittaa käsittelyä, mikäli rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden (oikeus käsittelyn rajoittamiseen). Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen oikeellisuuden ja paikkansapitävyyden. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin, kun se perustuu oikeutettuun etuun (oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä). Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa Shiftifyn suoramarkkinointia lähettämällä asiasta sähköposti osoitteeseen tietosuoja@shiftify.fi. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu (oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle).

 

12. Evästeet

Shiftify kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivustojensa käyttöön liittyviä tietoja. Hyödynnämme evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen. Voit valita, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit käyttää verkkosivustoa, mutta tämä valinta saattaa rajoittaa sivuston ja palveluiden toiminnallisuutta. 

 

13. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Shiftify voi tehdä tarpeellisia muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Shiftify suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

© Shiftify Oy 2022

bottom of page